top of page

Advisering

 

Transparantie vaststelling leges

Met dagtekening 18 juni 2015 heeft de Minister van BZK, middels een brief aan de burgemeesters, alle gemeenten opgeroepen om te zorgen voor meer transparantie over de kosten waar de leges uit bestaan. De Minister is door de Tweede Kamer gevraagd om te zorgen voor meer transparantie ten aanzien van de leges voor paspoorten en identiteitskaarten, maar breidt de vraag zelf uit naar transparantie van alle producten van de legesverordening. Uit (steekproef)onderzoek van de Minister is gebleken dat het gros van de gemeenten geen kostenonderbouwing van de leges op hun website publiceert en mogelijk ook niet de door de VNG opgestelde modellen voor kostenonderbouwing worden gehanteerd. De Minister rekent erop dat bij het opstellen van de eerstvolgende legesverordening de beschikbare modellen voor kostenonderbouwing worden gehanteerd en de kostenonderbouwing op de gemeentelijke website wordt gepubliceerd. Als u hier hulp bij nodig heeft, neem dan contact op met De Ridder Belastingadvies & Consultancy.

 

Doelmatigheid en doeltreffendheid

De gemeentewet schrijft in artikel 213a voor dat het gemeentebestuur periodiek onderzoek verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. Door het uitvoeren van een dergelijk onderzoek wordt de werkwijze van het onderzochte onderdeel tegen het licht gehouden. Wat zijn de gestelde doelen, wat zijn de beschikbare middelen en worden deze doelmatig en doeltreffend gebruikt? Zijn er quick-wins te behalen of is met beperkte extra middelen een doelmatiger en doeltreffender werkwijze te realiseren? Uw afdeling Belastingen als onderwerp voor dit onderzoek inbrengen geeft niet alleen aan dat u vertrouwen heeft in uw mensen, maar ook dat u open staat voor tips en suggesties om een (nog) beter resultaat te verwezenlijken!

 

Belastingverordeningen

Bestuurlijke keuzes hebben (indirect) ook invloed op de lokale lastendruk. Soms is het gewenst dat er een verschuiving van de belastingdruk plaatsvindt, soms juist niet. Het ontlasten van (bijvoorbeeld) de ondernemers, leidt onherroepelijk tot het zwaarder belasten van de particulieren. Hoe kunt u grip blijven houden op de lastendruk van de verschillende groepen belastingplichtigen en op welke wijze informeert u over wijzigingen? Wilt u een (nieuwe) belasting invoeren of er juist één afschaffen? Wat is het gevolg hiervan voor de (verschuiving van de) lastendruk? Het is niet ondenkbaar dat u hier ondersteuning bij wenst. Hiervoor, maar ook voor het toetsen van uw belastingverordeningen, kunt u terecht bij De Ridder Belastingadvies & Consultancy.

 

Invorderingsbeleid

Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht geeft aan dat een bestuursorgaan beleidsregels “kan” vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid. Het toepassen van de Invorderingswet 1990 voor de invordering van belastingen is zo'n bevoegdheid. Voor een correcte toepassing van de wet en voor het verstrekken van informatie aan de burgers op welke wijze toepassing wordt gegeven aan de uitvoering van de wet, zijn beleidsregels noodzakelijk. De VNG adviseert gemeenten om uw complete invorderingsbeleid vast te leggen in een eigen Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen. De VNG verstrekt een zogenaamde 'model-Leidraad' aan de hand waarvan u uw eigen beleid kunt vormgeven. In de model-Leidraad van de VNG zijn veel beleidskeuzes open gelaten: u heeft immers (op onderdelen) eigen bevoegdheden die u naar eigen (bestuurlijke) keuze in mag vullen. Het opstellen van een geheel eigen Leidraad is een omvangrijke klus, waarbij advies over de keuzemogelijkheden geen overbodige luxe is. U kunt hiervoor terecht bij De Ridder Belastingadvies & Consultancy.

 

Omdat de wetgeving niet stil staat en continu aan verandering onderhevig is, moet uw beleidsdocument ook up-to-date blijven (gekoppeld aan de veranderingen in de wetgeving, maar ook aan maatschappelijke ontwikkelingen). Periodieke actualisering van uw Leidraad is niet alleen een must om goed aan te blijven sluiten bij de wet- en regelgeving, maar zorgt ook voor meer betrokkenheid van uw medewerkers bij het vastgestelde en te hanteren beleid.

 

Kwijtscheldingsbeleid

De beleidskeuzes in de uitvoering van kwijtschelding zijn geïntegreerd in de Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen. Voor het vastleggen van deze keuzes is het college van burgemeester en wethouders bevoegd. Het maken van beleidskeuzes “wel of geen kwijtschelding en onder welke voorwaarden” is voorbehouden aan de gemeenteraad. De te maken keuzes hebben betrekking op de volgende onderdelen:

  • Voor welke belastingen wordt geen (of slechts gedeeltelijk) kwijtschelding verleend?

  • Wordt een ruimere norm kosten van bestaan gehanteerd (minimaal 90% van de bijstandsnorm, maximaal 100% van de bijstandsnorm)?

  • Wordt voor belastingschuldigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt een (nog) ruimere norm kosten van bestaan gehanteerd (minimaal 90% van de bijstandsnorm, maximaal 100% van de AOW-norm)?

  • Wordt aan ondernemers voor de privé-belastingen op dezelfde wijze en onder gelijksoortige omstandigheden kwijtschelding verleend?

  • Zijn de (bovenmatige) kosten voor kinderopvang van invloed op het verlenen van kwijtschelding?

 

Om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken, moet de gemeenteraad (via het college van burgemeester en wethouders) goed geïnformeerd worden. Twijfel niet, maar neem contact met ons op voor ondersteuning bij, of het opstellen van een beleidsnota inclusief college- en raadsvoorstel.

 

Overige beleidsregels

Beleidsregels zijn bedoeld om de burger helderheid te verschaffen op die onderdelen waar de wet mogelijkheden open laat. Als u meerdere belastingplichtigen voor hetzelfde feit een aanslag op kunt leggen, mag u er toch maar één kiezen. Maar dat mag vanzelfsprekend niet willekeurig gebeuren. Voor sommige belastingen moet de belastingplichtige zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door het doen van aangifte. Maar hoe en wanneer moet die aangifte dan worden gedaan? De wet geeft geen uitsluitsel. Hiervoor moet u besluiten vaststellen zoals het besluit “aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie” en “uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen”. Beschikt u over deze besluiten? Wanneer zijn deze vastgesteld en zijn deze nog up-to-date? Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op.

bottom of page