top of page

Opleiding

 

Van heffing tot en met invordering: voor een kwalitatief goede opleiding bent u bij De Ridder Belastingadvies & Consultancy aan het juiste adres. Bij voldoende belangstelling bij verschillende organisaties worden onderstaande opleidingen verzorgd op een centraal in Nederland gelegen locatie. Leuker is een incompany oplossing, helemaal op maat gericht op uw organisatie. Neem hier gerust contact over op.

Heffing gemeentelijke belastingen

Belastingen kunnen worden geheven voor uiteenlopende doeleinden: om (algemene) inkomsten te genereren, om bepaalde kosten te verhalen en om het gedrag van de burger te beïnvloeden. Gemeenten kunnen hiervoor dertien verschillende soorten belastingen heffen. Het is niet verplicht om van al deze belastingmogelijkheden daadwerkelijk gebruik te maken; de gemeenteraad beslist welke belastingen geheven worden en wat er met de opbrengst wordt gedaan.

 

Om inzicht in de mogelijkheden voor gemeenten te verkrijgen verzorgt De Ridder Belastingadvies & Consultancy een vierdaagse cursus "Gemeentelijke belastingen". Tijdens deze cursus worden de alle gemeentelijke belastingen behandeld, waarbij extra aandacht besteed wordt aan de meest voorkomende en belangrijkste belastingsoorten: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en (bouw)leges. De cursus richt zich op de mogelijke heffingsgrondslagen, wie is belastingplichtig, welke (wettelijke en keuze-) vrijstellingen zijn er en op welke manier kan de belasting worden geheven.

De cursus is met name geschikt voor medewerkers die nieuw zijn binnen het vakgebied. De ervaring leert echter dat ook medewerkers die al geruime tijd op het onderdeel "heffing" werken de cursus ervaren als een prettige opfrissing van de kennis en achtergronden van de verschillende belastingsoorten.

De verzorging van de cursus is in handen van Dirk de Ridder. Deze docent heeft ervaring als opleider, maar ook uit de eigen praktijk en als interim manager. Zo wordt snel voor aansluiting tussen theorie en praktijk gezorgd.

Invordering

De belastingwetgeving geeft ook gemeenten veel mogelijkheden voor het invorderen van belastingen. Hoewel gemeentelijke belastingen geen zogenaamde preferente schulden zijn, biedt de Invorderingswet 1990 toch legio mogelijkheden om slim in te kunnen vorderen. Door de inrichting van de belastingapplicatie wordt vaak een vast stramien gevolgd op welke wijze de invordering plaats vindt. Dat geeft duidelijkheid voor de planning en de organisatie weet wanneer grote invorderingsacties worden uitgevoerd. Het proces van de relatief eenvoudig te innen belastingaanslagen is hiermee geborgd.

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat steeds meer vorderingen, steeds moeilijker te innen zijn. Uw invorderingsmedewerkers worden hier de laatste jaren vaker mee geconfronteerd. Een veel toegepaste oplossing is om deze vorderingen ter verdere incasso over te hevelen aan een extern invorderingskantoor. Het gevolg hiervan is dat het verdere proces weliswaar door een deskundige partij wordt opgepakt, maar ook dat de kennis van uw medewerkers meer wordt beperkt.

Het invorderingsproces van belastingen is vanuit de wetgeving voor de particuliere belastingschuldige zoveel mogelijk gericht op de administratieve invordering. Van aanslag naar aanmaning, postdwangbevel, loonvordering tot eventueel overheidsvordering. Een volledig administratief proces dat in uw belastingapplicatie kan worden ingericht, maar waar wel kennis voor nodig is. Die werkzaamheden waar geen deurwaarder voor nodig is, waarom zou u die uitbesteden? Wanneer u het administratieve proces zélf heeft uitgevoerd, kun u ook een betere schifting maken welke dossiers u überhaupt nog ter verdere invordering uitbesteedt. Dit levert per definitie een besparing op aan kosten voor een externe partij.

Voorwaarde voor een soepel lopend invorderingsproces, is natuurlijk wel dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. En een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de te volgen procedure.

 

Basiscursus

Voor medewerkers die nieuw zijn op het terrein van de invordering, verzorgt De Ridder Belastingadvies & Consultancy een vierdaagse basiscursus invordering. Deze cursus is volledig gericht op het administratieve invorderingsproces. Hoe ziet het invorderingsproces eruit, welke keuzemogelijkheden hebben gemeenten en waterschappen in dit proces en welke wet- en regelgeving is van toepassing (waar staat het?). De verzorging van de cursus is in handen van Dirk de Ridder. Deze docent heeft ervaring als opleider, maar ook uit de eigen praktijk en als interim manager. Zo wordt snel voor aansluiting tussen theorie en praktijk gezorgd.

Allround invorderingsambtenaar

Medewerkers die volledig opgeleid moeten worden, hebben meer baat bij een opleiding die dieper ingaat op de materie. Hiervoor beschikt De Ridder Belastingadvies & Consultancy over een volledige opleiding tot Allround Invorderingsambtenaar. Tijdens deze opleiding worden verschillende modules doorlopen, die stuk voor stuk worden afgesloten met een toets. Hiermee wordt de kennis-ontwikkeling van de cursist gemeten en wordt geborgd dat de cursist aan het eind van de opleiding over de gewenste kennis beschikt om het vak "invorderingsambtenaar" op een gedegen manier uit te kunnen voeren.

Wilt u meer weten over de inhoud van de cursus? Neem dan vrijblijvend contact op.

Kwijtschelding

Binnen de invordering van belastingen is kwijtschelding een vak apart. Vaak wordt onderschat met hoeveel wet- en regelgeving uw medewerkers te maken hebben, wanneer zij een verzoek om kwijtschelding behandelen. Het uitvoeren van een rekenexercitie (wat is het inkomen, welke uitgaven zijn van toepassing, wat wordt verstaan onder vermogen en hoe zit het met bepaalde vrijstellingen) is door middel van het invullen van een excel-sheet of voorgeprogrammeerde invuloefening door de meeste medewerkers wel uit te voeren. Maar wat als belastingschuldige vraagt om een toelichting van de berekening van het verzoek om kwijtschelding? "Waarom neemt u in de berekening maar een gedeelte van de door mij betaalde huur mee? Ik kom mijn uitgaven aan energie niet tegen in de berekening. Ik heb zes kinderen en dus hoge uitgaven voor boodschappen ... waarom houdt u daar geen rekening mee?" In de praktijk worden deze vragen nog weleens afgedaan met het antwoord: "Zo zit de wetgeving nou eenmaal in elkaar".

 

Heeft een burger niet recht op een duidelijker antwoord? Zou uw medewerker kwijtschelding antwoord moeten kunnen geven door te verwijzen naar waar een en ander in de wetgeving is vastgelegd en (mogelijk nog belangrijker) "waarom" dat zo is? Aan de hand van een cursus kwijtschelding leren uw medewerkers hoe zij een verzoek om kwijtschelding moeten behandelen, waar aandachtspunten liggen, waar een en ander in de wet- en regelgeving is opgenomen en wat de achterliggende gedachte van de bepalingen in de wet- en regelgeving is. Door middel van het opdoen van deze kennis kunnen uw medewerkers de gestelde vragen ook naar tevredenheid van de burger afdoen. Een burger die begrijpt waarom er geen kwijtschelding wordt verleend is een tevreden burger. En zo beperkt u ook het aantal onnodige beroepschriften.

 

Wanneer een burger het niet met uw uitleg eens is, is een beroepschrift natuurlijk niet te voorkomen. U dient er in deze fase voor te zorgen dat u alsnog een goede toelichting verstrekt over de wet- en regelgeving (als u dat niet al had gedaan). En daarnaast om die onderdelen waar belastingschuldige over klaagt, nogmaals te toetsen en toe te lichten. Veel kwijtscheldingmedewerkers vinden de behandeling van beroepschriften "lastig". Wat met name als lastig wordt ervaren is: "hoe verwoord ik een en ander nou in de uitspraak?" En ook dat heeft vaak te maken met het gebrek aan een stukje achtergrondinformatie: waarom is die wet- en regelgeving nou zo geschreven, waarom is de kwijtscheldingstoets opgezet zoals die is?

 

Wilt u het uw medewerkers makkelijker maken en beter faciliteren om zowel bij de behandeling van de verzoeken meer inzicht te verkrijgen, als bij de behandeling van de beroepen tot een betere verwoording van de uitspraak te komen? Neem dan contact op voor een maatwerkoplossing bij u in huis, waarbij aan de hand van uw eigen dossiers, de materie op een heldere manier wordt behandeld.

bottom of page